Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego AKWAJARO

 

WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY:

 

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy Akwajaro  dostępny jest pod adresem https://akwajaro.com.pl i prowadzony jest przez firme Akwajaro Barbara Szastak. z siedzibą w Prudniku (48-200) przy ul. Damrota 10/8, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 5612, Regon numer: 532217970, NIP: numer 755-136-74-38

 

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Akwajaro Barbara Szastak Akwajaro Barbara Szastak. z siedziba w Prudniku (48-200) przy Damrota 10/8, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 5612, Regon numer: 532217970, NIP: numer 755-136-74-38
 2. Sklep – Sklep internetowy Akwajaro, dostępny pod adresem https://akwajaro.com.pl, prowadzony przez firmę Akwajaro Barbara Szastak
 3. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i
 5. w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsumenta jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 6 Regulaminu;
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Akwajaro Barbara Szastak Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej
 7. działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Akwajaro Barbara Szastak za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;
 9. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub telefonicznie;
 10. Towar – usługa lub przedmiot materialny sprzedawany przez Akwajaro Barbara Szastak będący w ofercie Sklepu Internetowego;
 11. Dowód zakupu – faktura VAT, potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Akwajaro Barbara Szastak. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
  - sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;
  - sąd właściwy dla siedziby Akwajaro Barbara Szastak – w przypadku Klientów dokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

 

Art. 4 Zamówienia Klienta i ich realizacja

 1. Zamówienia dokonuje się za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.akwajaro.com.pl lub e-mailem biuro@akwajaro.com.pl . W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi, gdy Klient prześle e-mailem potwierdzenie zamówienia.
 2. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem Internetowy a Klientem. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok drogą mailową lub telefonicznie tylko w dni robocze od godz.9.00 do godz.18.00.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” – 1-14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) lub płatności kartą kredytową – 1-14 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sklepu.
 5. Zamówienia potwierdzone, automatycznie przejdą do realizacji.
 6. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie mailem  lub telefonicznie.
 7. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub naszym transportem w zależności od wielkości towaru. 
 8. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 9. Koszty dostarczenia: wg cennika generowanego zależnie od wagi i objętości podawany przed złożeniem zamówienia . 
 10. W przypadku niedostępności części towarów na magazynie Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 11. Sklep www.akwajaro.com.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany.
 12. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski .Po uzgodnieniu także na terenie UE.
 13. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  b) adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  c) adres do doręczeń
  d) numer NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  e) e-mail
  f) telefon kontaktowy
 14. Dane Klienta mogą być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia.
 15. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku, ze zmianami z dnia 25 grudnia 2014 roku. „O prawach konsumenta” (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu można pobrać z internetu, wydrukować i wypełnić. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych produktów w miarę oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania niezgodnego z jego przeznaczeniem, musi być kompletny, nie może być uszkodzony - dotyczy także opakowania. Sklep gwarantuje zwrot kosztów poniesionych przez Klienta w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – np. zlecenie zainstalowania anteny satelitarnej;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – np. zakup złota na giełdzie;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zestaw akwariowy przerobiony na wymiar podany przez Klienta;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciulub mająca krótki termin przydatności do użycia – np. zakup jogurtu w sklepie internetowym;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. zakup farby wymieszanej z klejem;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli – np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku;
  h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechałw celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy – np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;
  l) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert;
  ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

 

(podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

CAŁA USTAWA " O PRAWACH KONSUMENTA" z dnia 30 maja 2014 r, ze zm. z dnia 25 grudnia 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , DOSTĘPNA DO WGLĄDU:  http://www.akwajaro.com.pl/ustawa/D20140827L.pdf

Wszelkie zwroty wysyłane na koszt AKWAJARO nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 

Art. 5 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez Akwajaro Barbara Szastak okresowe działania promocyjne. Towar, na który omyłkowo wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę Sklepu bądź błąd serwera Klient zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.
 2. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)
 3. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
  - przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma.
  - gotówka: przy odbiorze osobistym
 4. Akwajaro Barbara Szastak zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. W Sklepie Internetowym AKWAJARO nie są honorowane karty stałego klienta. Udzielamy stałego rabatu dla stałych klientów, który ustalany jest indywidualnie. 

 

Art.6 Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać na adres "AKWAJARO" ul. Damrota 10/8, 48-200 Prudnik. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy lub zostanie dokonany zwrot kosztów.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 3. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 24 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór można pobrać w internecie.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres podany przez Klienta.
 6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produkcie niezużytym.
 8. Reklamacji nie podlegają:
  - naturalne zużywanie się wyrobu
  - wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
 9. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Klient może żądać w pierwszej kolejności:
  - nieodpłatnej naprawy.
  - Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.

 

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym AKWAJARO oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO:

 1. Siedziba firmy:
  Akwajaro Barbara Szastak
  ul: Damrota 10/8
  48-200 Prudnik
  NIP 755-136-74-38
 2. .Adres do reklamacji:
  Akwajaro Barbara Szastak
  ul: Damrota 10/8
  48-200 Prudnik
  502 585 150; 512 138 208
 3. Opis procedury reklamacyjnej:
 4. Klient może składać w Sklepie reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: e-mail:biuro@akwajaro.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, dowód zakupu
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług –zawarcia umowy, Klient (Konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności (oprócz kosztów przesyłki).
  Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie internetowym, należy złożyć w przeciągu 14 dni stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@akwajaro.com.pl . Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
  Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
  Przesyłkę należy przesłać na adres:
  Akwajaro Barbara Szastak
  ul:Damrota 10/8
  48-200 Prudnik


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres Klienta]
Ja [imię, nazwisko Klienta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Sklepie internetowym [numery].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko Klienta]
Adres:[adres Klienta]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania nie zgodnych z jego przeznaczeniem, powinien być zapakowany w miarę oryginalnym opakowaniu i dostarczony w nienaruszonym stanie. W przypadku uszkodzeń powstałych przez firmę kurierską, firma Akwajaro nie ponosi odpowiedzialności.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

CAŁA USTAWA " O PRAWACH KONSUMENTA" z dnia 30 maja 2014 r, ze zm. z dnia 25 grudnia 2014 roku (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , DOSTĘPNA DO WGLDU:  

http://www.akwajaro.com.pl/ustawa/D20140827L.pdf

Wszystkie prawa zastrzeżone - kopiowanie , treści strony i zdjęć w całości lub fragmentach zabronione !!!

 

 

  Współpracujemy tylko z najlepszymi
  l

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności. Akceptuję | Więcej informacji